OZNAMY

Usmernenie pre rodičov počas prevencii nákazy COVID-19


Prevádzka MŠ je od 6.30-17.00 hod.

Pri vstupe do budovy ako aj v celom areáli MŠ je povinná dezinfekcia rúk a rúško pre dospelé osoby. Deti rúško nosiť nemusia, len počas presunu v spoločných priestoroch, budú ho mať pripravené v šatni na poličke podpísané v počte 2 ks.


Zákonný zástupca

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
  • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.
  • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.
  • Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné vyhlásenie alebo po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
  • Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.
  • V prípade, že u dieťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené. Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame minimalizovať na nevyhnutné minimum. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.
  • Materská škola, v spolupráci so zriaďovateľom, zabezpečí vykonávanie ranného zdravotného filtra.
  • Ranný zdravotný filter sa vykonáva podľa štandardných pravidiel, prípadné meranie telesnej teploty deťom v rámci ranného filtra sa odporúča. Ak sa škola rozhodne vykonávať v rámci ranného filtra meranie teploty, túto nikde nezaznamenáva a nespracováva.
  • Materská škola, v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), dieťa nepreberie.

V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli materskej školy, alebo mimo neho, podľa podmienok materskej školy.

V prípade podozrenia ochorenia je dieťa izolované a rodič upovedomený. Rodič alebo ním poverená osoba je povinný si dieťa vyzdvihnúť bezodkladne, v čo najkratšom čase.

Pitný režim individuálny vo vlastnej označenej fľaši na poličke v šatni

Nosiť hračky do MŠ je zakázané

Osobné sviatky ( narodeniny, meniny )sa budú oslavovať bez občerstvenia

Vchod do šatne v obmedzenom počte, dezinfekcia pri vchode, dospelý v rúšku

Pri vchode do areálu MŠ dodržať vyznačené rozostupy, prosíme vymedziť dostatočný časový priestor

V šatni na poličkách budú pripravené dokumenty, ktoré si rodič zoberie zo sebou, doma vyplní a ešte v ten deň pri prevzatí dieťaťa odovzdá pedagogickému personálu

Deti sa budú stravovať v triedach, len veľká trieda v jedálni. Pobyt vonku bude realizovaný vo zvýšenej miere na predelených plochách. Na vstupných dverách budú zverejnené podmienky vstupu a semafor prevádzky ( v prílohe). Prosím pripraviť dve rúška s označením. V poobedňajších hodinách prosím deti vyzdvihnúť po 15.00 hod., v prípade dobrého počasia na školskom dvore. Rodičia sú povinní nosiť rúška v celom areáli MŠ.

Strava sa prvé dva týždne nebude vydávať na odber do vlastných nádob v prípade, že dieťa nenastúpi.

Deťom s individuálnou stravovacou potrebou je nosenie stravy naďalej umožnené.

V celej MŠ sa dezinfikuje v zvýšenej miere aj s použitím germicídneho žiariča.

Infografika